Privacy Statement

PRIVACYSTATEMENT NultotZes Psychotherapie

 

NultotZes Psychotherapie voor het jonge kind en de ouder(s), gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60718773, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe NultotZes Psychotherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1.     Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie NultotZes Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers van www.nultotzes.nl; 
 3. deelnemers aan bijeenkomsten, supervisie en scholing van NultotZes Psychotherapie; 
 4. stagiaires 
 5. verwijzers, leerkrachten en overige personen die met NultotZes Psychotherapie contact opnemen of van wie NultotZes Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, 

 

2.      Verwerking van persoonsgegevens

NultotZes Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van NultotZes Psychotherapie zijn gegenereerd via verzending van een contactformulier door betrokkene.
 4. voor toepassing van cameragebruik wordt vooraf toestemming gevraagd en uitsluitend benut ten behoeve van diagnostiek en behandeling. Video-opnames tijdens intake en behandelsessies worden na afronding van de behandeling verwijderd, tenzij ouders toestemming hebben gegeven voor gebruik van beelden bij onderwijs of scholing.
 5. voor e-health behandelingen worden met betrokkene afspraken gemaakt

 

3.     Doeleinden verwerking

NultotZes Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.nultotzes.nl

 

4.     Rechtsgrond

NultotZes Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.        Verwerkers

NultotZes Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van NultotZes Psychotherapie persoonsgegevens verwerken. NultotZes Psychotherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

 

6.        Persoonsgegevens delen met derden

NultotZes Psychotherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. NultotZes Psychotherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

 

7.        Doorgifte buiten de EER 

NultotZes Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt NultotZes Psychotherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 

8.        Bewaren van gegevens

NultotZes Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. NultotZes Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 3. gegevens van stagiaires:  2 jaar 

 

9.        Wijzigingen privacystatement

NultotZes Psychotherapie, H.M. Jonker, kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van NultotZes Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht NultotZes Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met NultotZes Psychotherapie door een e-mailbericht te sturen naar jonker@nultotzes.nl

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop NultotZes Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met H.M. Jonker, NultotZes Psychotherapie voor het jonge kind en de ouder(s), door een e-mailbericht te sturen naar jonker@nultotzes.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).